צוות המכון

ברוך מינסקי – יושב ראש העמותה

ד''ר אלון שביט – מנכ''ל העמותה

בועז גרוס – מנהל קרדום חפירות ארכיאולוגיות

שלום נוריאני - מנהל תגליות

אפרת אשרף – מנהלת תקציבים וכוח אדם

רועי פורת – משלחת חפירות הרודיון

ד''ר יובל גדות - מנהל שותף החפירה הקהילתית - לוד העתיקה

ד"ר תאוופיק דעדלה – מנהל שותף החפירה הקהילתית – לוד העתיקה

אדר' גיורא סולר - יועץ שימור

שתיל עמנואלוב – מודד שרטט וארכיאולוג חופר

אמיר כהן קלונימוס – ארכיאולוג חופר

מאיר אדרעי - ארכיאולוג חופר